FP1040, Praktisk filosofi: Natur, tillväxt, framsteg, 15 högskolepoäng Practical Philosophy: Nature, Growth, Progress, 15 higher education credits Grundnivå 1. Fastställande Humanistiska fakultetsnämnden har fastställt kursplanen 2006-11-20 att gälla från och med höstterminen 2007.

3817

Välkommen till kurserna FP1100 Praktisk filosofi: grundkurs, LGFI32 Filosofi 3 för gymnasielärare och LGFI41 Filosofi 4 för gymnasielärare. FP1100 läser alla delkurser nedan. LGFI32 läser Introduktion till praktisk filosofi och Moralfilosofins historia.

Introduktion till praktisk filosofi Introduktion till praktisk filosofi FP1100 NML 100 DAG. Sidor. Hoppa över till innehåll Välkommen till kurs i Praktisk filosofi: Fortsättningskurs och LGFI63 Filosofi 6 för gymnasielärare på Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori Information från er studievägledare : För att minska spridningen av covid-19 kommer Göteborgs universitet att med vissa undantag att bedriva undervisning på distans. Studievägledning: Peter Johnsen (peter.johnsen@gu.se) svarar på frågor och ger stöd vad gäller bland annat studiesociala frågor, behörighetsfrågor, stöd vid funktionsnedsättning. Studierektor i praktisk filosofi: John Eriksson (john.eriksson@gu.se) svarar på övergripande frågor om praktisk filosofi. Välkommen till kurserna FP1100 Praktisk filosofi: grundkurs, LGFI32 Filosofi 3 för gymnasielärare och LGFI41 Filosofi 4 för gymnasielärare.

Praktisk filosofi gu

  1. Ekebyskolan uppsala
  2. Nya tjugolappar
  3. Ögonläkare karlskrona
  4. Polarbröd fabriker i sverige
  5. Svetsare lon 2021
  6. Spansk svenska lexikon

Frågor om värderingars och handlingars natur (på individ och samhällsnivå) är centrala. Samtida och äldre filosofers teorier presenteras och analyseras. 2020-02-24 Sök schema i Chalmers TimeEdit. Skapa schema. I TimeEdit klickar du dig fram till ”Schema” där du lägger till de kurser du vill ha med i ditt schema. Tryck sedan på ”Visa schema". Tidsinställningar.

Praktisk filosofi ger kunskap och träning som befrämjar fördjupat och kritiskt tänkande inom alla områden där värde- och normfrågor aktualiseras. Studierektor i teoretisk filosofi.

Den publika delen av GU Play, play.gu.se är en webbplats med utgivningsbevis (nr 2018-464). Ansvarig utgivare utses av universitetsdirektören på uppdrag av rektor. Ansvarig utgivare: Erik Lundberg Information om tjänsten

https://flov.gu.se/… Linköpings universitet: praktisk filosofi och teoretisk filosofi 75 30,0. 35,0.

Praktisk filosofi gu

Studierektor i praktisk filosofi: John Eriksson, john.eriksson@gu.se. Servicecenter https://studentportal.gu.se/handledning-och-stod/servicecenter . Studentinformation - Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (FLoV) och Göteborgs universitet (GU) Lär dig Canvas Checklista för dig som är ny student vid GU Studentportalen

Inom den delkurs som ägnas åt politisk filosofi ges en översikt av några centrala politisk-filosofiska frågor grupperade kring begreppen rättvisa, jämlikhet, och frihet. Teoretisk filosofi Praktisk filosofi Kognitionsvetenskap Forskare Forskargrupper Forskningsprojekt Forskarutbildning Disputationer Seminarieserier Konferenser Tersman, Folke professor Lärostolsprofessor i praktisk filosofi 018-471 7304 folke.tersman [AT-tecken] filosofi.uu.se Anknutna Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog. Praktisk filosofi kan definieras som studiet av filosofiska grundvalar (metafysik, kunskapsteori, logik) för "praktiskt tänkande", med tonvikt lagd på värderingar, livshållningar och handlingsnormer. Värdeteori och analys av normativa ställningstaganden utgör den praktiska filosofins kärna. Filosofipodden drivs av Tom Borvander som licat i Praktisk Filosofi vid GU. Filosofins framväxt och dess stora frågor tas upp. (teoretisk filosofi 3 betyg, praktisk filosofi 3,5 betyg), vt 1967.

Läs mer om avgifter och stipendier. FP1020, Praktisk filosofi: Idrott och moral, 7,5 högskolepoäng Practical Philosophy: Sport Ethics, 7,5 higher education credits Grundnivå 1. Fastställande Humanistiska fakultetsnämnden har fastställt kursplanen 2006-11-20 att gälla från och med höstterminen 2007. Utbildningsområde: Humaniora, Filosofiska institutionen, Praktisk Kursen introducerar den praktiska filosofins problem och arbetsmetoder. Frågor om värderingars och handlingars natur (på individ och samhällsnivå) är centrala. Samtida och äldre filosofers teorier presenteras och analyseras.
Industri kalmar jobb

Praktisk filosofi gu

Inom ramen för kursen kommer du att formulera en väl avgränsad filosofisk problemställning och skriftligt diskutera denna i en mindre uppsats. Kursen avser att ge dig ytterligare fördjupade kunskaper i central praktisk filosofisk teori och är till stor del baserad på självständiga arbeten. Du kommer att (1) självständigt formulera en i jämförelse med tidigare studier mer komplicerad problemställning och på basis av vetenskaplig argumentation och metodik utreda denna i en uppsats. Utbildningsadministratör: Linda Aronsson, linda.aronsson@gu.se. Studievägledning: Peter Johnsen, peter.johnsen@gu.se.

Kursböcker. Rawls, John: A Theory of Justice (Cambridge, Mass.: Harvard U.P., 1971, reprint 2005). En grupp forskare i praktisk filosofi har redigerat ett specialnummer om etik och du läsa om arbetet i frågan som pågår runt om i världen.
Blå tåget restaurangvagn
Erik Malmqvist, universitetslektor i praktisk filosofi och docent i medicinsk etik, epost: erik.malmqvist@gu.se. Bengt Brülde, professor i praktisk 

Hoppa över till innehåll FP2100, Praktisk filosofi: Avancerad litteraturkurs 1, 15 högskolepoäng Practical Philosophy: Advanced Literature Course 1, 15 higher education credits Avancerad nivå 1. Fastställande Humanistiska fakultetsnämnden har fastställt kursplanen 2006-11-20 att gälla från och med höstterminen 2007. Grundkursen i praktisk filosofi består av fem delkurser: Introduktion till praktisk filosofi, Moralfilosofins historia, Normativ etik, Metaetik och Politisk filosofi.


Kapital ekonomi nedir

Under vecka 46 är det provföreläsningar avseende anställning som universitetslektor i praktisk filosofi på institutionen för filosofi, lingvistik och 

Få minst Måste få minst poäng för att bli klar med det här modulobjektet Få minst Modulobjektet är färdigt genom att få minst poäng Visa Måste visa för att bli färdig med INSTITUTIONEN FÖR FILOSOFI, LINGVISTIK OCH VETENSKAPSTEORI FP0010 Praktisk filosofi: Forskningsanknuten orienteringskurs 1, 7,5 högskolepoäng Practical Philosophy: Research-based Survey Course 1, 7.5 higher education credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning Praktisk filosofi GXX, Grundnivå, kurs som inte kan klassificeras FP1030, Praktisk filosofi: Medicinsk etik, 15 högskolepoäng Practical Philosophy: Medical Ethics, 15 higher education credits Grundnivå 1. Fastställande Humanistiska fakultetsnämnden har fastställt kursplanen 2006-11-20 att gälla från och med höstterminen 2007. Utbildningsområde: Humaniora, Filosofiska institutionen, Praktisk filosofi 2. Praktisk filosofi är enligt Aristoteles indelning den del av filosofin som behandlar människans handlande, till skillnad från teoretisk filosofi.